Utbildning till Diplomerad Handledare #Healmetoo

Nu startas en utbildning till Diplomerad #Healmetoo-handledare. Utbildningen är avsedd för dig som arbetar som coach eller terapeut och som har klienter som varit utsatta för sexuella övergrepp.  Ofta handlar det om allvarliga trauman och det kan vara svårt att få hjälp med adekvat traumabearbetning. E-terapin för att läka de känslomässiga såren efter sexuella övergrepp innehåller väl beprövade metoder som gynnar emotionell läkning. Den internetbaserade terapin är uppbyggd som 10 kognitiva sessioner (KBT) där varje session även innehåller en vägledd meditation som ska användas dagligen under en veckas tid. Budskapen som förmedlas förstärks av frekvenser som gynnar inlärning och som är framställda utifrån Dr. Jeffrey Thompsons forskning om frekvensmedicin. 


Meditationerna i #Healmetoo innehåller uppbyggande affirmationer. Ibland kolliderar de positiva budskapen i meditationerna med klientens uppfattning om sig själva. Det här gör att det kan behövas terapeutiskt eller coachande stöd för att fullfölja E-terapin #Healmetoo. 


Personer som varit utsatta för övergrepp drabbas ofta av skuld- och skamkänslor. Även om de som utsatts, på ett intellektuellt plan, vet att de är oskyldiga till det de varit med om kan de ha de svårt att KÄNNA att det faktiskt är förövaren som bär skulden. Felriktade skuld- och skamkänslor kopplade till övergrepp sitter ofta djupt. När de uppbyggade affirmationerna i E-terapin #Healmetoo står i stark kontrast med uppfattningen klienten har om sig själv kan det behövas stöd för att klienten ska orka fullfölja. Här kan en coach- eller terapeut som själv genomfört E-terapin bidra med värdefull hjälp. Coachen/terapeuten kan förtydliga vad som händer i klienten när konflikten mellan den egna bristande självkänslan och det uppbyggande budskap som förmedlas i terapin uppstår. Coachen/terapeuten kan även stödja klienten när det känns motigt att fullfölja.


Tyvärr är det enklare att fortsätta tro på fast förankrade nedvärderande känslor om sig själv än att ta till sig nya och positiva budskap. Vanans makt är stor. För en person som drabbats av övergrepp och som fastnat i en föreställning som innefattar antingen bristande självförtroende och/eller självkänsla eller en föreställning om att världen är en farlig plats som bebos människor med ont uppsåt behövs det uthållighet för att bryta mönster. 


Utbildningen till Diplomerad #Healmetoo-handledare genomförs på deltid på distans och tar 12 veckor. Varje vecka har deltagaren ett individuellt samtal med Gaya Pienitzka som skapat E-terapin där det finns möjlighet att få förtydliganden gällande de teorier som ligger till grund för E-terapin samt stöd för det egna genomförandet. Deltagaren får räkna med att avsätta cirka 30-40 minuter per dag utöver de cirka två timmarna i veckan som går åt till egna studier och samtal med Gaya. Räkna med att avsätta ungefär 60 timmar (cirka fem timmar per vecka) under utbildningstiden. Priset för utbildningen är 15 500 kronor. Det finns en möjlighet att betala en startavgift om 5500 och att sedan betala av ytterligare 5000 kronor fyra respektive åtta veckor in i utbildningsprogrammet. De individuella sessionerna med Gaya om cirka en timme per gång genomförs per telefon en gång per vecka och schemaläggs i samråd med Gaya vid ett initialt avstämningssamtal. 

Relaterade Artiklar